TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 8 năm 2007, Công ty khai thác được 713 tấn, cộng dồn 8 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 2.949 tấn, đạt 42,13 % kế hoạch năm (kế hoạch năm 2007 là 7.000 tấn, mùa vụ khai thác tập trung vào các tháng cuối năm).
Trong tháng 8/2007, Công ty giao bán 820 tấn, doanh thu: hơn 27 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán: 5.266 tấn, doanh thu trên 177 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 8 tháng bình quân đạt 33,710 triệu đồng / tấn. Tính đến hết tháng 8/2007, Công ty đạt doanh thu 205 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tren 75 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch lợi nhuận năm 2007.


Newer news items:
Older news items: