3 QUÝ ĐẦU NĂM HORUCO ĐẠT TRÊN 91 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN

 

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình vừa hoàn thành Báo cáo tài chính 9 tháng đầu của năm tài chính 2007. Theo đó kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2007 đạt giá trị doanh thu 231 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu cả năm 2007; Xuất khẩu đạt gần 7 triệu USD; Lợi nhuận sau thuế đạt 91,2 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2007. Riêng kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong quý III năm 2007 đạt giá trị doanh thu 83,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng.
Công ty phấn đấu sản xuất, kinh doanh cả năm 2007 đạt mức doanh thu 315 tỷ đồng; Xuất khẩu đạt 10,5 triệu USD; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 120 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với doanh thu dự kiến đạt 38,5%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn Điều lệ dự kiến đạt 69,5%; Thu nhập của mổi cổ phần phổ thông (EPS) dự kiến đạt 7.000 đồng, tương ứng 70%. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2007 một phần bằng tiền mặt, phần còn lại được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để đầu tư cho các dự án sản xuất kinh doanh đang triển khai trong năm 2007 và năm sau.


Newer news items:
Older news items: