BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

Đơn vị tính: VND

Số

TT

Chỉ tiêu

số

Thuyết

minh

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
Năm nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VII.1 203.521.639.755 226.701.566.817
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 203.521.639.755 226.701.566.817
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.2 123.276.833.246 141.028.012.921
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 80.244.806.509 85.673.553.896
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 4.460.267.558 1.987.724.955
7 Chi phí tài chính 22 VI.4 418.352.164 1.854.065
8 Chi phí bán hàng 24 VI.5 3.338.968.671 3.357.396.221
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 8.459.366.220 8.770.500.899
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 72.488.387.012 75.531.527.666
11 Thu nhập khác 31 VI.7 23.045.588.637 3.835.845.618
12 Chi phí khác 32 VI.8 4.377.052.247 1.231.604.251
13 Lợi nhuận khác 40 18.668.536.390 2.604.241.367
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 91.156.923.402 78.135.769.033
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 V.17 465.000.000
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 91.156.923.402 77.670.769.033
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2007

Giám đốc
(đã ký)
 Xem chi tiết tại đây
  Huỳnh Văn Bảo

Newer news items:
Older news items: