BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2007 (Dạng tóm tắt)

Đơn vị tính: VND

Số

TT

Chỉ tiêu

số

Thuyết

minh

Quý III
Năm nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VII.1 78.551.335.720 98.044.083.325
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 78.551.335.720 98.044.083.325
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.2 47.673.647.778 63.803.301.968
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 30.877.687.942 34.240.781.357
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 3.319.667.512 340.690.062
7 Chi phí tài chính 22 VI.4 73.659.033
8 Chi phí bán hàng 24 VI.5 1.359.453.169 1.566.561.259
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 4.416.002.737 3.770.667.560
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 28.348.240.515 29.244.242.600
11 Thu nhập khác 31 VI.7 1.655.275.347 473.770.734
12 Chi phí khác 32 VI.8 495.686.321 8.448.830
13 Lợi nhuận khác 40 1.159.589.026 465.321.904
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 29.507.829.541 29.709.564.504
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 155.000.000
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 29.507.829.541 29.554.564.504
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2007

Giám đốc
(đã ký)
 Xem chi tiết tại đây
  Huỳnh Văn Bảo

 


Newer news items:
Older news items: