THÔNG BÁO V/v góp ý dự thảo Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu do BTC ban hành

 

- Thi hành Luật chứng khóan số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ;
 - Thực hiện Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khoán ;
 - Thực hiện văn bản số 1162/TTGDHCM-NY ngày 28/6/2007 của Trung tâm Giao dịch chứng khóan TP. Hồ CHí Minh về việc triển khai hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán ;
 -Thực hiện bản cam kết lộ trình thực hiện Quy chế quản trị và Điều lệ mẫu

Hội đồng quản trị công ty có dự thảo Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu, nay tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cổ đông để dự thảo được hòan thiện, thực thi có hiệu quả và phù hợp quy định của Nhà nước.
 Thời gian góp ý : Từ ngày 24/10 đến 31/12/2007
 Ý kiến đóng góp có thể gửi bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ : Ấp 7, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; hoặc chuyển qua Fax : 064.873495; hoặc chuyển về Email theo địa chỉ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 Ngoài ra, Công ty cũng rất mong được sự góp ý chân tình của các đơn vị, cá nhân khác.
 Rất mong quý cổ đông, các đơn vị, cá nhân có ý kiến đóng góp để Công ty sớm hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ mới, chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông sắp tói.
                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                    CHỦ TỊCH
 
                                                                                                        (đã ký)
 file Điều lệ mẫu
 
                                                                                                 Nguyễn Công Tài


Newer news items:
Older news items: