TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2012

Trong tháng 3/2012, vườn cây Công ty nghỉ khai thác, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 9,6 tấn. Cộng dồn 3 tháng, Công ty khai thác được 289,5 tấn đạt 12,6 % kế hoạch năm (kế hoạch 2.300 tấn). Trong quý I, Công ty thu mua được 392,75 tấn.
Tháng 03/2012, Công ty giao bán 263,5 tấn, doanh thu gần 19 tỷ đồng, trong quý I, Công ty giao bán được: 1.572 tấn, doanh thu: 110,4 tỷ đồng.
Công ty sẽ ra quân mùa khai thác mới vào cuối tháng 4/2012.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: