Ông Trần Quốc Hưng

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2012 - 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên: TRẦN QUỐC HƯNG

1.  Giới tính : Nam

2.  Ngày, tháng năm sinh: 12/5/1961

3.  Nơi sinh: Đồng Nai .

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Ninh Bình

7.  Địa chỉ thường trú: 72 Khổng Tử, TX Long Khánh, Đồng Nai.

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 1. Quá trình công tác:
 • Từ năm 1982 – 1994: Cán bộ Phòng TCLĐ - Công ty cao su Đồng Nai
 • Từ năm 1994 – 1999: Phó Phòng TCLĐ - Công ty cao su  Bà Rịa
 • Từ năm 1999 – 2004: Giám đốc NT. Cù Bị - Công ty cao su  Bà Rịa
 • Từ năm 2004 – 2006: Trưởng phòng TCHC - Cty cao su Bà Rịa
 • Từ năm 2006 – 2009: Phó Giám đốc - Công ty cao su Bà Rịa
 • Từ năm 2009 – 2010: Phó Giám đốc - Công ty cao su Bà Rịa kiêm Tổng Giám đốc Công ty cao su Bà Rịa – Kampong Thom
 • Từ năm 2010 đến 19/7/2011:  Phó TGĐ Cty TNHH MTV cao su Bà Rịa.
 • Từ 20/7/2011 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hòa Bình
 1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT (từ 08/4/2011) NK 2007 - 2011, Tổng giám đốc công ty.
 2. Số cổ phần nắm giữ: Tại thời điểm lập báo cáo Tập Đòan Công nghiệp cao su Việt Nam (cổ đông nhà nước) có văn bản ủy quyền  864.000 cổ phần.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: