Ông Lê Hảo

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2012 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên: LÊ HẢO

1.  Giới tính: Nam

2.  Ngày, tháng năm sinh: 10/06/1954

3.  Nơi sinh: Triệu Phong - QuảngTrị

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Triệu Phong - Quảng Trị

7.  Địa chỉ thường trú: Ấp 7 Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Công đoàn

  1. Quá trình công tác:
  • Từ năm 1980 đến 6/1994: Cán bộ NT Hòa Bình – Công ty cao su Đồng Nai.
  • Từ tháng 7/1994 – 12/2002: Cán bộ NT Hòa Bình – Công ty cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 1/2003 – 4/2004: Chủ tịch CĐ NT Hòa Bình – Công ty cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 5/2004 – nay: Chủ tịch CĐ cơ sở – Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
  1. Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT NK 2007 - 2011, Chủ tịch Công Đoàn Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình.
  2. Số cổ phần nắm giữ: 3.110 cổ phần.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: