Bà Võ Thị Thuỷ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2012 - 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên: VÕ THỊ THỦY

1.  Giới tính         : Nữ

2.  Ngày, tháng năm sinh        : 09/10/1969

3.  Nơi sinh: Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh

7.  Địa chỉ thường trú: Ấp 7 Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

  1. Quá trình công tác:
  • Từ tháng 10/89 – 6/1994: Cán bộ kỹ thụât NT Hòa Bình – Công ty cao su Đồng Nai.
  • Từ tháng 7/1994 – 02/2002: Cán bộ kỹ thụât NT Hòa Bình – Công ty cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 03/2003 – 4/2004: P.Giám đốc NT Hòa Bình – Công ty cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 5/ 2004 – 2/2005: Phó Phòng Kỹ thuật – Công ty CP cao su Hòa Bình.
  • Từ tháng 3/2005- 4/2009: Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
  • Từ tháng 5/2009 đến nay : Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT NK 2007 - 2011, Phó Tổng Giám đốc công ty.
  2. Số cổ phần nắm giữ: 1.670 cổ phần.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: