Ông Nguyễn Hoàng Nam

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2012 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên : NGUYỄN HOÀNG NAM

1.  Giới tính: Nam

2.  Ngày, tháng năm sinh: 10/10/1974

3.  Nơi sinh: Bình Phước

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: An Lộc, Bình Long, Bình Phước

7.  Địa chỉ thường trú: An Lộc, Bình Long, Bình Phước

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Luật

  1. Quá trình công tác:
  • Từ năm 1992 – 1995: sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
  • Từ năm 1995 – 1998: sinh viên luật Đại học Văn Lang TP Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 10/1998 đến nay: công tác tại Công ty TNHH Nam An Lộc
  1. Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Nam An Lộc.
  2. Số cổ phần sở hữu và đại diện: 6.050.000 cổ phần, tương đương với 35,05% vốn điều lệ của Công ty.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: