Ông Trần Minh Đợi

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV BAN KIỂM SOÁT NK 2012 – 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên: TRẦN MINH ĐỢI

1.  Giới tính         : Nam

2.  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1967

3.  Nơi sinh: Hải Lăng – Quảng Trị

4.  Quốc tịch: Việt Nam

5.  Dân tộc: Kinh

6.  Quê quán: Hải Lăng – Quảng Trị

7.  Địa chỉ thường trú: Ấp 7, Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

8.  Trình độ văn hóa: 12/12

9.  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Ngành tài chính kế toán

  1. Quá trình công tác:
  • Từ tháng 7/1986  – 06/1994: NV NT Hòa Bình – Công ty cao su Đồng Nai.
  • Từ tháng 7/1994  – 06/1999: Bí thư ĐTN  Nông trường Hòa Bình – Công ty cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 7/1999  – 04/2004: Trưởng Văn Phòng Nông trường Hòa Bình – Công ty  cao su Bà Rịa.
  • Từ tháng 5/2004 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
  1. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hòa Bình NK 2007 - 2011.
  2. Số cổ phần nắm giữ: 1.000 Cổ phần

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10  tháng 4 năm 2012 BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2011


Newer news items:
Older news items: