Ông Võ Bảo

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, BanTổng giám đốc, Ban kiểm soát)

Họ và tên                   : VÕ  BẢO

1.Giới tính                     : Nam

2.Ngày, tháng năm sinh : 10/12/1964

3.Nơi sinh                      : Triệu Phong - Triệu phong -Tỉnh Quảng trị

4.Quốc tịch                   : Việt Nam

5.Dân tộc                      : Kinh

6.Quê quán                   : Triệu Phong  - Triệu phong - tỉnh Quảng trị

7.Địa chỉ thường trú     : Ấp 7, Hòa Bình, Xuyên Mộc, BR-VT

8.Trình độ văn hóa       : 12/12

9.Trình độ chuyên môn          : Cử nhân sinh học.

11.Quá trình công tác

- Từ tháng 01/1989 -12/1991 : Giáo viên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Công ty cao su Đồng Nai

- Từ tháng 01/1992 – 6/1994 : Giáo viên Trường Bổ túc văn hóa NT Hòa Bình , Công ty cao su Đồng Nai

- Từ tháng 7/1994 - 9/1998  : Tổ trưởng sản xuất Nhà máy chế biến cao su Hòa Bình – Xí nghiệp chế biến Công ty cao su Bà Rịa.

- Từ tháng 10/1998 – 4/2004 : Phó Giám đốc XNCB, Công ty cao su Bà Rịa

- Từ tháng 5/2004 – 4/2009 : Giám đốc NM Hòa Bình, Công ty CP cao su Hòa Bình

- Từ tháng 5/2009 đến nay         : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc NM Hòa Bình – Công ty CP cao su Hòa Bình.

  1. Chức vụ hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Hòa Bình
  2. Số cổ phần nắm giữ : 1000 CP.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2012 HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC


Older news items: