TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2012

Trong tháng 12/2012, Công ty khai thác được 272,4 tấn, cộng dồn cả năm, Công ty khai thác được 1.957,9 tấn, đạt 100,41% kế hoạch năm. Trong tháng 12, Công ty thu mua được 955,2 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 5.187 tấn, đạt 172,9% kế hoạch năm.
Trong tháng 12/2012, Công ty giao bán 749,8 tấn, doanh thu 45,2 tỷ đồng, cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được: 7.500,5 tấn, doanh thu cao su: 494,5 tỷ đồng. Lội nhuận trước thuế đạt 110,522 tỷ đồng.
Mặc dù vườn cây cao su của Công ty hiện đang mùa rụng lá, nhưng trong tháng 01/2013, Công ty phấn đấu khai thác đạt kế hoạch 160 tấn.
Công ty đang lập báo cáo quyết toán, kiểm toán năm 2012 và sẽ công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: