TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2013

Trong tháng 02/2013, vườn cây cao su đang mùa rụng lá theo sinh lý, nhưng Công ty đã tích cực khai thác và tận thu được 9,9 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 135,5 tấn, đạt 8,47 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty thu mua được 45,9 tấn, cộng dồn 2 tháng, Công ty thu mua được 463,3. và giao bán 616,5 tấn, doanh thu 37 tỷ đồng.
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 02: 279,9 tấn, doanh thu: 16,9 tỷ đồng; cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán 896,5 tấn, doanh thu 53,9 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo và thủ tục để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2013, dự kiến vào tháng 04/2013.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: