Ông Trần Công Kha

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2012 - 2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Họ và Tên: TRẦN CÔNG KHA

1.    Giới tính: Nam
2.    Ngày, tháng năm sinh: 29/4/1974
3.    Nơi sinh: Bệnh viện K 71, Cục hậu cần Miền đông Nam Bộ
4.    Quốc tịch: Việt Nam
5.    Dân tộc: Kinh
6.    Quê quán: Bến Tre
7.    Địa chỉ thường trú: 1/59 C, Đặng Văn Bi, KP 4, Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM
8.    Trình độ văn hóa: 12/12
9.    Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế - Ngành tài chính ngân hàng
10.    Quá trình công tác:
•    Từ năm 1997 – 2001: học viên Cao học Trường Đại học kinh tế TP HCM.
•    Từ năm 2002 – 2006: Nghiên cứu sinh Trường Đại học kinh tế TP HCM.
•    Từ tháng 9/1996 – 10/2007: Trưởng ban điều hành khu chế xuất Linh Trung I, II Công ty liên doanh CS hạ tần Khu chế xuất Sài gòn - Linh trung.
•    Từ tháng 11/2007 đến nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài gòn VRG.
11.    Số cổ phần nắm giữ: Không CP.
12.     Chức vụ hiện nay tại Công ty: Không

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16  tháng 4 năm 2013

BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013


Older news items: