TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 03 NĂM 2013

Trong tháng 03/2013, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 12,5 tấn, cộng dồn 03 tháng, Công ty khai thác được 148 tấn, đạt 9,25 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được do vườn cây của các tiểu điền cũng đang nghỉ cạo. Trong quý I, Công ty thu mua được 463,3, đạt 11,59 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 03: 486,2 tấn, doanh thu: 30,6 tỷ đồng; cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán 1.382,7 tấn, doanh thu 84,6 tỷ đồng.
 Trong tháng 4/2013, Công ty sẽ ra quân khai thác vườn cây kinh doanh mùa vụ mới và tổ chức mua cao su tiểu điền.
 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã công bố thông tin kịp thời theo quy định.