TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2013

 

Trong tháng 4/2013, Công ty tiếp tục tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý chưa cưa, đồng thời cũng ra quân mùa khai thác mới vào giữa cuối tháng 4; cộng dồn 4 tháng, Công ty khai thác được 153 tấn, đạt 9,57% kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 4/2013 được 472,8 tấn, cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 936 tấn đạt 23,4 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 4: 323,5 tấn, doanh thu: 20,6 tỷ đồng; cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán 1.706,3 tấn, doanh thu 106 tỷ đồng.
 Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính quý I theo quy định; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt 2 năm 2012, cụ thể:
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2013;
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2013;
 - Ngày thanh toán cổ tức: 04/6/2013;
 - Mức chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 15% (1.500 đồng / CP).


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: