TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2013

Trong tháng 5/2013, Công ty khai thác được 49,8 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 203 tấn, đạt 12,7% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 5/2013 được 857,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty thu mua được 1.794 tấn đạt 44,85 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 5: 620 tấn, doanh thu: 36,6 tỷ đồng; cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán 2.326 tấn, doanh thu 141,8 tỷ đồng.
Công ty đang chuẩn bị công tác trồng mới theo kế hoạch đề ra.
 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: