TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2013

 

Trong tháng 6/2013, Công ty khai thác được 162 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 365 tấn, đạt 22,8% (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 6/2013 được 894 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 2.688 tấn đạt 67 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 6: 908 tấn, doanh thu: 49,5 tỷ đồng; cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán 3.234,5 tấn, doanh thu 191,3 tỷ đồng.
 Trong tháng 6/2013, Công ty đã tổ chức trồng được 170 ha cao su; Công ty đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cưa cắt, đến ngày 30/6, đã cưa được 457 ha; khoan hố 332 ha; phóng nọc 336 ha; bón lót 277 ha.
 Công ty đang thực hiện báo cáo tài chính quý II, và sẽ công bố thông tin theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: