TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2020

Trong tháng 12/2020, Công ty khai thác được 523,19 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.680,85 tấn, đạt 101,16%. Tháng 12, Công ty thu mua được 316,48 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 1.883,13 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 835,56 tấn, doanh thu 34,63 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 5.252,45 tấn, doanh thu: 184,46 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo quản trị năm 2020 Công ty sẽ lập và công bố thông tin theo quy định.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY NOVEMBER 2020

In November 2020, the Company mined 498.25 tonnes, accumulated in 11 months, the Company mined 2157.66 tonnes, achieves 81.42% of the plan year.
The Company purchased 349.57 tonnes, accumulated in 11 months, the Company purchased 1566.65 tonnes.
The Company sold 540.96 tonnes, revenue: 19.18 millions VND. Accumulated in 11 months, the Company sold 4416.88 tonnes, revenue: 150.03 billions.
The company mobilize all employees emulating completed and exceeded production plan in 2020.

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY OCTOBER 2020

In October 2020, the Company mined 350.44 tonnes, accumulated in 10 months, the Company mined 1659.42 tonnes, achieves 62.62% of the plan year.
The Company purchased 236.54 tonnes, accumulated in 10 months, the Company purchased 1217.08 tonnes.
The Company sold 679.04 tonnes, revenue: 23.13 millions VND. Accumulated in 10 months, the Company sold 3875.92 tonnes, revenue: 130.85 billions.
The company mobilize all employees emulating completed and exceeded production plan in 2020.

 
PRODUCTION AND BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY SEPTEMBER 2020

In September 2020, the Company exploited 386.88 tons, accumulated in 09 months, the Company exploited 1,308.97 tons, reaching 49.40% of the year plan. In September, the Company purchased 207.36 tons, accumulated in 9 months, the Company purchased 980.53 tons.
Production volume sold in the month: 630.26 tons, 20.18 billion revenue. Accumulated 09 months, the company sold 3,196.88 tons, revenue: 107.72 billion VND.
The company is completing the financial statements quarter III and to publish as prescribed. 
PRODUCTION AND BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY AUGUST 2020

In August 2020, the Company exploited 362,45 tons, accumulated in 08 months, the Company exploited 922.09 tons, reaching 34.8% of the year plan. In August, the Company purchased 204.66 tons, accumulated in 8 months, the Company purchased 773.17 tons.

Production volume sold in the month: 487.84 tons, 14.43 billion revenue. Accumulated 08 months, the company sold 2,566.62 tons, revenue: 87.54 billion VND.

The company mobilize all employees emulating completed and exceeded production plan in 2020.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 29