TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2013

 

Trong tháng 8/2013, Công ty khai thác được 207 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 768 tấn, đạt 48% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 8/2013 được 506,5 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 3.849,8 tấn, đạt 96,2 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 8: 812 tấn, doanh thu: 42,4 tỷ đồng; cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán 5.008 tấn, doanh thu 283 tỷ đồng.
 Đến ngày 31/8, Công ty đã hoàn tất công tác tái canh, trồng mới được 556,28 ha cao su, đạt 109,58% so với kế hoạch; vườn cây phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2013

 

Trong tháng 7/2013, Công ty khai thác được 196 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 561 tấn, đạt 35,1% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 7/2013 được 554 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 3.343 tấn đạt 83,6 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).

Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 7: 959 tấn, doanh thu: 49,2 tỷ đồng; cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán 4.194,5 tấn, doanh thu 240,5 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7, Công ty đã tổ chức trồng được 450,8 ha cao su, đạt 81,05% chỉ tiêu (556,27 ha).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2013

 

Trong tháng 6/2013, Công ty khai thác được 162 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 365 tấn, đạt 22,8% (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 6/2013 được 894 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 2.688 tấn đạt 67 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 6: 908 tấn, doanh thu: 49,5 tỷ đồng; cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán 3.234,5 tấn, doanh thu 191,3 tỷ đồng.
 Trong tháng 6/2013, Công ty đã tổ chức trồng được 170 ha cao su; Công ty đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cưa cắt, đến ngày 30/6, đã cưa được 457 ha; khoan hố 332 ha; phóng nọc 336 ha; bón lót 277 ha.
 Công ty đang thực hiện báo cáo tài chính quý II, và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2013

Trong tháng 5/2013, Công ty khai thác được 49,8 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 203 tấn, đạt 12,7% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 5/2013 được 857,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty thu mua được 1.794 tấn đạt 44,85 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 5: 620 tấn, doanh thu: 36,6 tỷ đồng; cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán 2.326 tấn, doanh thu 141,8 tỷ đồng.
Công ty đang chuẩn bị công tác trồng mới theo kế hoạch đề ra.
 

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 4 NĂM 2013

 

Trong tháng 4/2013, Công ty tiếp tục tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý chưa cưa, đồng thời cũng ra quân mùa khai thác mới vào giữa cuối tháng 4; cộng dồn 4 tháng, Công ty khai thác được 153 tấn, đạt 9,57% kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 4/2013 được 472,8 tấn, cộng dồn 04 tháng, Công ty thu mua được 936 tấn đạt 23,4 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 4: 323,5 tấn, doanh thu: 20,6 tỷ đồng; cộng dồn 04 tháng, Công ty giao bán 1.706,3 tấn, doanh thu 106 tỷ đồng.
 Công ty đã công bố thông tin về báo cáo tài chính quý I theo quy định; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức đợt 2 năm 2012, cụ thể:
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/5/2013;
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2013;
 - Ngày thanh toán cổ tức: 04/6/2013;
 - Mức chia cổ tức đợt 2 năm 2012: 15% (1.500 đồng / CP).

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 10 trong tổng số 20 trang