TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2023

Trong tháng 8/2023, Công ty khai thác được 443,597 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 1.422,696 tấn, đạt 50,81% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 8, Công ty chế biến được 509,059 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty chế biến được 1.597,272 tấn, đạt 31,94% kế hoạch năm 2023 (5.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng: 476,27 tấn, doanh thu 14,93 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.000,62 tấn, doanh thu: 66,3 tỷ đồng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2022

Trong tháng 01/2022, Công ty khai thác được 257,02 tấn, đạt 9,89% kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 255,68 tấn và giao bán 157,66 tấn, doanh thu 5,74 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán sẽ công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến.