TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2022

Trong tháng 01/2022, Công ty khai thác được 257,02 tấn, đạt 9,89% kế hoạch năm tạm tính (2.600 tấn). Thu mua được 255,68 tấn và giao bán 157,66 tấn, doanh thu 5,74 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán sẽ công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến.