Các đon vị trực thuộc

Công ty bao gồm:


 • 06 Đội sản xuất;
 • 01 Nhà máy chế biến;
 • Phòng Tổ chức – Hành chính;
 • Phòng Tài chính - Kế toán;
 • Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
 • Phòng Kỹ thuật.
 • Phòng Quản lý chất lượng
 • Phòng Thanh tra - Bảo vệ.


 • Danh bạ điện thoại:

  Danh bạ điện thoại Các Đơn vị HORUCO
  STT Cá nhân - Đơn vị Cơ quan (0254) Di động Ghi chú
  I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 3873499
  1 Ô. Chung          (Chủ tịch)
  II BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
  1 Ô. Bảo        (Tổng Giám đốc) 3873482 0913.845559
  2 B. Thuỷ   (Phó Tổng Giám đốc) 0918.537174
  III PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 3872104
  1 Ô. Đức       (Trưởng Phòng) 0913.668652
  2 Ô. Trọng (Phó Phòng) 0917.258280
  3 Ô. Nghĩa 0919.969087
  4 Ô. Quãng 0911.770456
  5 Ô. Toàn 0915.925425
  6 B. Ngọc Hải 0949.759585
  7 B. Thanh Hải 0326.066289
  8 B. Mai (Y tế) 0946.721171
  9 B. Oanh (Văn thư) 0919.098787
  10 B. Trâm (Văn thư) 0919.774249
  11 Ô. Cường 0968.407898
  12 Ô. Danh 0367.634489
  13 B. Dung 0813.277572
  14 B. Loan 0856.538972
  15 Ô. Bằng        (Lái xe) 0987.003718
  16 Ô. Nhân          (Lái xe) 0919.888949
  17 Ô. Quân          (Lái xe) 0366.920180
  18 Ô. Trung     (Lái xe) 0979851849
  IV PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 3873496
  1 Ô. Quang   (Trưởng Phòng) 3873497 0918.556833
  2 Ô.Cường 0982.161745
  3 B Vân 0908.974974
  4 B. Kim Phương 0904.267119
  5 B. Hằng         (Thủ quỹ) 0977.550535
  6 B.Nhi 0919.887166
  7 B.Diễm Anh 0913.838321
  V PHÒNG KỸ THUẬT 3873492
  1 Ô. Khải     ( Trưởng Phòng) 0909.189289
  2 Ô. Tú (Phó trưởng phòng) 0987.775691
  3 Ô. Khắc Minh (Phó trưởng phòng) 0913.758750
  4 B. Hà 0977.070897
  5 Ô. Tùng 0907.656518
  6 Ô. Hà 0919.688722
  7 Ô. Tuấn 0938.990499
  8 Ô. Hưng 0989.753453
  9 Ô. Đoàn Minh 0938.191911
  10 B. Quỳnh 0973.128727
  VI PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH 3873491
  1 Ô. Tuấn (Trưởng phòng) 3873490 0918.337946
  2 B. Dung (Phó Phòng ) 0919.456533
  3 Ô. Dương 0977.364611
  4 Ô.Đức      (Thủ kho) 0915.755015
  5 Ô. Tâm 0902.573576
  6 Ô. Mẫn 0988.052357
  7 B.Thu 0919.970185
  VII PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  1 Ô. Hà (Trưởng phòng) 0913.814676
  2 Ô. Tâm 0985.530730
  3 Ô. Thuỵ 0937.380330
  4 B. Phúc 0384.407576
  5 B. Nguyên 0978.286065
  VIII PHÒNG THANH TRA - BV 3872236
  1 Ô. Hùng       (Phó ban) 0915.351565
  2 Ô. Toàn       (Phó ban) 0985.510379
  3 Ô. Phi (Tổng hợp) 0986.757151
  IX CÔNG ĐOÀN CÔNG TY 3872233
  1 Ô.Đợi (Chủ tịch) 0918.324129
  2 Ô. Dũng 0918.642000
  X VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN TN 3873493
  1 Ô.Đợi 0918.324129
  2 Ô. Tâm  (P. Bí thư  ĐTN) 0902.573576
  XI VĂN PHÒNG ĐỘI I 3872130
  1 Ô. Ngọc Hải (Đội trưởng) 0979.656353
  2 Ô. Bình  (Đội phó) 0979.656474
  3 Ô. Hải (Kỹ thuật) 0978.176024
  XII VĂN PHÒNG ĐỘI II 3785020
  1 Ô. Hùng (Đội trưởng) 0985.238237
  2 Ô. Chất (Đội phó) 0989.707076
  3 Ô. Đức (Đội phó) 0918.267116
  4 B. Hoà (Thống kê) 0972.074781
  XIII VĂN PHÒNG ĐỘI III 3779130
  1 Ô. Giáp (Đội trưởng) 0913.920925
  2 Ô. Hùng (Đội phó) 0919.918054
  3 Ô. Bình (Kỹ thuật) 0917.103502
  4 Ô. Uynh (Thống kê) 0913.482079
  XIV VĂN PHÒNG ĐỘI IV 3872226
  1 Ô. Hưng (Đội trưởng) 0984.372921
  2 Ô. Chinh  (Đội phó) 0912.606610
  2 Ô. Phúc (Kỹ thuật) 0348.957100
  3 B. Tuyền  (Thống kê) 0911.258625
  XV VĂN PHÒNG ĐỘI V 3877747
  1 Ô. Hưng (Đội trưởng) 0918.600554
  2 Ô. Dũng  (Đội phó) 0907.645252
  3 B. Hoài  (Thống kê) 0913.987339
  XVI VĂN PHÒNG ĐỘI VI 3873615
  1 Ô. Trí (Đội trưởng) 0974.153515
  2 Ô. Thắng (Đội phó) 0374.579061
  3 B. Linh (Thống kê) 0985.447551
  XVII NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 3872192
  1 Ô. Nghĩa (Giám đốc) 0918.298323
  2 Ô. Anh Tuấn (Phó Giám đốc) 0918.836202
  3 Ô. Tuân 0919.888969
  4 Ô. Quốc Tuấn 0908.846064
  5 B. Hương 0946.721172
  6 B. Trinh 0933.260045
  7 Ô. Chung       (Tổ trưởng VT) 0987.080633
  XVIII VẬN TẢI 3872195