TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

- Trong 02 tháng đầu năm 2007, toàn Công ty khai thác được 1.070 tấn, đạt 15,29 % kế hoạch năm.
- Sản lượng giao bán: 1.457,67 tấn.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 840 tấn.
+ Tiêu thụ nội địa: 617,67 tấn.
Giá giao bán bình quân xấp xỉ 2.000 USD / tấn, tương đương giá giao bán bình quân năm 2006.
Công ty tiếp tục giao bán theo hợp đồng dài hạn trong tháng 3 và tháng 4.

 
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006

 

- Năm 2006, toàn Công ty khai thác được 9.044 tấn, vượt 344 tấn, đạt 103,95 % kế hoạch năm.

- Sản lượng bán hàng trong năm: 10.060,93 tấn, doanh thu: 317,231 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 6.082,29 tấn, doanh thu: 195,88 tỷ đồng.
+ Tiêu thụ nội địa: 3.978,64 - doanh thu: 121,343 tỷ đồng.
Giá bán bình quân trong năm 2006: 31,531 triệu đ/tấn.
- Ngày 12/02/2007, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006.

 

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 

NGHỊ QUYẾT
                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006
 - Căn cứ Điều 17, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 12/02/2007

Read more...
 
Nghị quyết HĐQT lần thứ 1

 

NGHỊ QUYẾT
                                        HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1
                                                    ( NHIỆM KỲ 2007-2011)

-Căn cứ điều 23- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, tổ chức ngày 14/02/2007

Read more...
 
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Ấp 7, Hoà Bình, Xuỵên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 064.872104 – 064.873482, Fax: 064.873495, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 Next > End >>

Page 25 of 27