TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2019

Trong tháng 10/2019, Công ty khai thác được 356,25 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.608,58 tấn, đạt 57,45%. Tháng 10, Công ty thu mua được 438,33 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.216,31 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 420,83 tấn, doanh thu 13,01 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.821,23 tấn, doanh thu: 123,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2019

Trong tháng 9/2019, Công ty khai thác được 291,75 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.252,33 tấn, đạt 48,17%. Tháng 9, Công ty thu mua được 364,24 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 1.777,98 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 751,85 tấn, doanh thu 24,13 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 3.400,40 tấn, doanh thu: 110,39 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2019

Trong tháng 8/2019, Công ty khai thác được 300,29 tấn, cộng dồn 08 tháng, Công ty khai thác được 960,58 tấn, đạt 34,31%. Tháng 8, Công ty thu mua được 449,14 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty thu mua được 1.413,75 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 710,35 tấn, doanh thu 22,54 tỷ đồng. Cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán được 2.648,54 tấn, doanh thu: 86,26 tỷ đồng.
Công ty vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2019.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2019

Trong tháng 7/2019, Công ty khai thác được 292,32 tấn, cộng dồn 07 tháng, Công ty khai thác được 660,29 tấn, đạt 25,4%. Tháng 7, Công ty thu mua được 329,38 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 964,6 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 336,55 tấn, doanh thu 10,71 tỷ đồng. Cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán được 1.938,2 tấn, doanh thu: 63,72 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý II, đã soát xét, báo cáo bán niên năm 2019 và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2019

Trong tháng 6/2019, Công ty khai thác được 99,25 tấn, cộng dồn 06 tháng, Công ty khai thác được 367,97 tấn, đạt 13,14%. Tháng 6, Công ty thu mua được 93,65 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 635,22 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 109,21 tấn, doanh thu 3,71 tỷ đồng. Cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán được 1.601,65 tấn, doanh thu: 52,98 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý II, báo cáo bán niên năm 2019 và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 26 trang