Thông báo số 216 lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 216/TB-CSHB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 02 NĂM 2023

Trong tháng 2/2023, Công ty khai thác được 49,25 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty khai thác được 227,26 tấn, đạt 8,12% kế hoạch năm (2.800 tấn). Tháng 2, Công ty thu mua được 4,6 tấn, cộng dồn 02 tháng, Công ty thu mua được 9,09 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 420,61 tấn, doanh thu 14,76 tỷ đồng. Cộng dồn 02 tháng, Công ty giao bán được 60,82 tấn, doanh thu: 20,85 tỷ đồng / tổng doanh thu: 22,06 tỷ đồng.
Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán,đang lập Báo cáo thường niên năm 2022 và sẽ công bố thông tin đúng thời hạn.

 
Thông báo bán cây keo lai thanh lý đường 991

Thông báo bán cây keo lai thanh lý đường 991

 
BUSINESS SITUATION OF THE COMPANY JANUARY 2023

In January, the company exploited 178.01 tons, reaching 6,36% of the yearly plan (2,800 tons). Purchased 4.49 tons and sold 174.93 tons, turnover of 5.88 billion.

The company has made its fourth quarter financial report and has published news as prescribedthe. Financial report of 2022 audited will be released after the auditing firm has an opinion.

 
Thông báo 89: lựa chọn tổ chức thẩm định tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định tài sản.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 12