THÔNG BÁO V/v góp ý dự thảo Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu do BTC ban hành

 

- Thi hành Luật chứng khóan số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ;
 - Thực hiện Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khoán ;
 - Thực hiện văn bản số 1162/TTGDHCM-NY ngày 28/6/2007 của Trung tâm Giao dịch chứng khóan TP. Hồ CHí Minh về việc triển khai hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán ;
 -Thực hiện bản cam kết lộ trình thực hiện Quy chế quản trị và Điều lệ mẫu

Read more...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2007 (Dạng tóm tắt)
Read more...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

Read more...
 
3 QUÝ ĐẦU NĂM HORUCO ĐẠT TRÊN 91 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN

 

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình vừa hoàn thành Báo cáo tài chính 9 tháng đầu của năm tài chính 2007. Theo đó kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2007 đạt giá trị doanh thu 231 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu cả năm 2007; Xuất khẩu đạt gần 7 triệu USD; Lợi nhuận sau thuế đạt 91,2 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2007. Riêng kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong quý III năm 2007 đạt giá trị doanh thu 83,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng.

Read more...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 9 năm 2007, Công ty khai thác được 745 tấn, cộng dồn 9 tháng đầu năm 2007, Công ty khai thác 3.694 tấn.
Trong tháng 9/2007, Công ty giao bán 713 tấn, doanh thu: hơn 24 tỷ đồng. Cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán: 5.979 tấn, doanh thu trên 200 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 9 tháng bình quân đạt 33,778 triệu đồng / tấn.
Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt trên 90 tỷ đồng, đạt 97 % kế hoạch năm 2007.
Ngày 07/10/2007, Công ty được Hội đồng xét tuyển của Uỷ ban Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Uỷ ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế trao tặng giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2007.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 10