CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH THÔNG BÁO

 PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC ĐỂ TĂNG VỐN
                                        (Giấy chứng nhận đăng ký phát hành số: 84/UBCK-ĐKPH
                                     do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/03/2007)
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Tên giao dịch quốc tế: HOABINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
3. Vốn điều lệ hiện tại: 96.000.000.000 đồng (chín mươi sáu tỷ đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 7 – Xã Hòa Bình - Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5. Điện thoại: 064.872104 Fax: (84.64) 873495

Read more...
 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

- Trong 02 tháng đầu năm 2007, toàn Công ty khai thác được 1.070 tấn, đạt 15,29 % kế hoạch năm.
- Sản lượng giao bán: 1.457,67 tấn.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 840 tấn.
+ Tiêu thụ nội địa: 617,67 tấn.
Giá giao bán bình quân xấp xỉ 2.000 USD / tấn, tương đương giá giao bán bình quân năm 2006.
Công ty tiếp tục giao bán theo hợp đồng dài hạn trong tháng 3 và tháng 4.

 
Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006

 

- Năm 2006, toàn Công ty khai thác được 9.044 tấn, vượt 344 tấn, đạt 103,95 % kế hoạch năm.

- Sản lượng bán hàng trong năm: 10.060,93 tấn, doanh thu: 317,231 tỷ đồng.
Trong đó:
+ Xuất khẩu & uỷ thác xuất khẩu: 6.082,29 tấn, doanh thu: 195,88 tỷ đồng.
+ Tiêu thụ nội địa: 3.978,64 - doanh thu: 121,343 tỷ đồng.
Giá bán bình quân trong năm 2006: 31,531 triệu đ/tấn.
- Ngày 12/02/2007, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006.

 

 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 

NGHỊ QUYẾT
                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006
 - Căn cứ Điều 17, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 12/02/2007

Read more...
 
Nghị quyết HĐQT lần thứ 1

 

NGHỊ QUYẾT
                                        HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1
                                                    ( NHIỆM KỲ 2007-2011)

-Căn cứ điều 23- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, tổ chức ngày 14/02/2007

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 10