THE BUSINESS OF THE COMPANY 7 MAY 2013

 

In 7/2013 Company 196 tons exploited, cumulative 7 months, the company exploited 561 tons, 35.1% (1,600 tons of plan).

The company purchased in May 7/2013 was 554 tons, accumulated 7 months, the Company purchased 3,343 tonnes to 83.6% plan to purchase in a year (4,000 tons).

Production of the company up for sale in July: 959 tons, revenue: 49.2 billion; cumulative 07 months, the company shipped 4194.5 tons, revenue 240.5 billion.

By day 31/7, the company planted 450.8 ha of rubber-tree, reaching 81.05% of the target (556.27 ha).

 
THE BUSINESS OF THE COMPANY MAY 6 2013

 During the month 6/2013, the company mined 162 tons, accumulated 6 months, the company mined 365 tons, 22.8% (1,600 tons planned).

The company purchased during the month 6/2013 was 894 tons, accumulated 6 months, the Company purchased 2,688 tonnes 67% plan to purchase in a year (4,000 tons).

Production of the company up for sale in June: 908 tons, revenue: 49.5 billion; accumulated 06 months, the company up for sale 3234.5 tons, turnover 191.3 billion.

During the month 6/2013, the Company organized 170 ha of rubber planted; Company continues to urge speed sawing, on 30/6, 457 hectares have been sawing, drilling holes 332 ha; mark of holes 336 ha 277 ha fertilizer liner.

The company is implementing the second quarter financial report, and will publish the information as prescribed.

 
THE BUSINESS OF THE COMPANY 5 MAY 2013

 

During the month 5/2013, mining companies were 49.8 tons, accumulated 5 months, the company mined 203 tons, 12.7% (1,600 tons planned).
 The company purchased in May 5/2013 was 857.7 tons, accumulated 5 months, the Company purchased 1,794 tonnes to 44.85% purchase plan for the year (4,000 tons).
 Production of the company up for sale in May: 620 tons, revenue: 36.6 billion; cumulative 05 months, the company shipped 2,326 tons, turnover 141.8 billion.
 The company is preparing the new planting plan.

 
THE BUSINESS OF THE COMPANY 4 MAY 2013

 

In the month 4/2013, the Company continues to conduct artisanal shaving garden saw no liquidation, the military also exploited the new season in mid to late April; cumulative 4 months, the company mined 153 tons, reached 9.57% in 2013 mining plan (plan 1600 tons).
 The company purchased during the month 4/2013 was 472.8 tons, accumulated 04 months, the Company purchased 936 tonnes to 23.4% plan to purchase in a year (4,000 tons).
 Production of the company up for sale in April: 323.5 tons, revenue: 20.6 billion; cumulative 04 months, the company shipped 1706.3 tons, 106 billion revenue.
 The company has announced information on the first quarter financial report as prescribed notice of record date for dividend payment and 2 in 2012, namely:
 - Ex-Rights Date: 05/20/2013;
 - Record Date: 22/05/2013;
 - Dividend payment date: 04/6/2013;
 - The dividend 2 2012: 15% (1,500 VND / share).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 03 NĂM 2013

Trong tháng 03/2013, vườn cây cao su khai thác nghỉ cạo, tuy nhiên, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý được 12,5 tấn, cộng dồn 03 tháng, Công ty khai thác được 148 tấn, đạt 9,25 % kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1.600 tấn). Trong tháng, Công ty không thu mua được do vườn cây của các tiểu điền cũng đang nghỉ cạo. Trong quý I, Công ty thu mua được 463,3, đạt 11,59 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 03: 486,2 tấn, doanh thu: 30,6 tỷ đồng; cộng dồn 03 tháng, Công ty giao bán 1.382,7 tấn, doanh thu 84,6 tỷ đồng.
 Trong tháng 4/2013, Công ty sẽ ra quân khai thác vườn cây kinh doanh mùa vụ mới và tổ chức mua cao su tiểu điền.
 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã công bố thông tin kịp thời theo quy định.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 13