Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 

NGHỊ QUYẾT
                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2006
 - Căn cứ Điều 17, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Hòa Bình.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 Công ty CP cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 12/02/2007

Read more...
 
Nghị quyết HĐQT lần thứ 1

 

NGHỊ QUYẾT
                                        HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1
                                                    ( NHIỆM KỲ 2007-2011)

-Căn cứ điều 23- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
-Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, tổ chức ngày 14/02/2007

Read more...
 
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006

 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
HOA BINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Ấp 7, Hoà Bình, Xuỵên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu
ĐT: 064.872104 – 064.873482, Fax: 064.873495, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...
 
Điều lệ công ty

 

Thực hiện việc niêm yếu cổ phiếu của Công ty lên thị trường chứng khoán, Công ty đã sửat đổi điều lệ của Công ty

Read more...
 
Thông báo của công ty

Về việc lập thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
Căn cứ thông báo niêm yết lần đầu cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Hòa Bình tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo lịch trình như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 11/12/2006
- Ngày giao dịch đầu tiên tại TTGDCK TP.HCM: dự kiến ngày 26/12/2006
Công ty thông báo đến tất cả cổ đông được biết một số việc cần làm tiếp theo sau ngày 11/12/2006 như sau:
( Chi tiết file đính kèm)

 

»Thông báo niêm yết cổ phần»

 

 
<< Start < Prev 11 12 13 Next > End >>

Page 13 of 13