TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2018

Trong tháng 12/2018, Công ty khai thác được 383,83 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 2.710,624 tấn, đạt 104,25% kế hoạch năm. Tháng 12, Công ty thu mua được 506,5 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty thu mua được 3.069,03 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 1.043,9 tấn, doanh thu 33,18 tỷ đồng. Cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 5.316,17 tấn, doanh thu 171,1 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý IV, báo cáo quản trị năm 2018 và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2019

Trong tháng 01/2019, Công ty khai thác được 266,2 tấn, đạt 9,5 % kế hoạch năm tạm tính (2.800 tấn). Thu mua được 312,5 tấn và giao bán 317,1 tấn, doanh thu 9,4 tỷ đồng.
Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và đã công bố thông tin. Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán đã được công bố thông tin sau khi đơn vị kiểm toán có ý kiến. Công ty sẽ công bố thông tin báo cáo thường niên đúng thời gian theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2018

Trong tháng 11/2018, Công ty khai thác được 350,5 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 2.326,79 tấn, đạt 89,49%. Tháng 11, Công ty thu mua được 365,07 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty thu mua được 2.562,46 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 874,29 tấn, doanh thu 27,545 tỷ đồng. Cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 4.272,25 tấn, doanh thu: 137,931 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2018.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2018

Trong tháng 10/2018, Công ty khai thác được 354,7 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.976,48 tấn, đạt 76,02%. Tháng 10, Công ty thu mua được 450,94 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty thu mua được 2.197,49 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 780,1 tấn, doanh thu 24,366 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 3.397,959 tấn, doanh thu: 110,386 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2018.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2018

Trong tháng 9/2018, Công ty khai thác được 348,64 tấn, cộng dồn 09 tháng, Công ty khai thác được 1.621,78 tấn, đạt 62,38%. Tháng 9, Công ty thu mua được 385,28 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty thu mua được 1.746,55 tấn.
Sản lượng giao bán trong tháng: 841,38 tấn, doanh thu 26,293 tỷ đồng. Cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán được 2.617,86 tấn, doanh thu: 86,02 tỷ đồng.
Công ty đang lập báo cáo tài chính quý III và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 10 trang