TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2015

Tháng 12/2015, Công ty khai thác được 190,2 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.304 tấn, đạt 108,7% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 12, Công ty thu mua được 94,3 tấn, cộng dồn trong 12 tháng, Công ty thu mua được 1.501,7 tấn.
Tháng 12, Công ty bán được 433,4 tấn doanh thu trên 11,7 tỷ đồng, cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán được 2.817,5 tấn, doanh thu trên 88,5 tỷ đồng.
Công ty đang lập các báo cáo theo quy định và sẽ công bố thông tin cho cổ đông đúng thời hạn.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2015

Tháng 11/2015, Công ty khai thác được 235,7 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.113,8 tấn, đạt 92,8% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 11, Công ty thu mua được 112 tấn, cộng dồn trong 11 tháng, Công ty thu mua được 1.416,4 tấn, đạt 47,2% kế hoạch năm.
Tháng 11, Công ty bán được 332 tấn doanh thu trên 9,3 tỷ đồng, cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán được 2.384 tấn, doanh thu trên 76,7 tỷ đồng.
Công ty tiếp tục vận động toàn thể CB-CNV thi đua hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng năm 2015.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2015

Tháng 10/2015, Công ty khai thác được 236,4 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 878,1 tấn, đạt 73,2% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 10, Công ty thu mua được 154,2 tấn, cộng dồn trong 10 tháng, Công ty thu mua được 1.304,3 tấn, đạt 43,5% kế hoạch năm.
Tháng 10, Công ty bán được 442,7 tấn doanh thu trên 12,6 tỷ đồng, cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán được 2.052 tấn, doanh thu: 67,4 tỷ đồng.
Vườn cây tái canh trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc, phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2015

Tháng 9/2015, Công ty khai thác được 203,5 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 641,7 tấn, đạt 53,5% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 9, Công ty thu mua được 58 tấn, cộng dồn trong 9 tháng, Công ty thu mua được 1.150 tấn, đạt 38,3% kế hoạch năm.
Tháng 9, Công ty bán được 142,7 tấn doanh thu trên 4 tỷ đồng, cộng dồn 9 tháng, Công ty giao bán được 1.609,3 tấn, doanh thu: 54,8 tỷ đồng.
Công ty đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định, số cổ phiếu phát hành được giao dịch ngày 09/10/2015.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2015

Tháng 8/2015, Công ty khai thác được 177,6 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 438,2 tấn, đạt 36,5% kế hoạch năm 2015 (1.200 tấn). Trong tháng 8, Công ty thu mua được 116,8 tấn, cộng dồn trong 8 tháng, Công ty thu mua được 1.092,8 tấn, đạt 36,4% kế hoạch năm.
Tháng 8, Công ty bán được 287,8 tấn doanh thu 9 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng, Công ty giao bán được 1.466,8 tấn, doanh thu: 50,6 tỷ đồng.
Công ty đang hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng thời gian quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 9 trang