TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2013

 

Trong tháng 9/2013, Công ty khai thác được 172,6 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 941 tấn, đạt 58,8% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 9/2013 được 569,4 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 4.384 tấn, đạt 110 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 9: 750 tấn, doanh thu: 37 tỷ đồng; cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán 5.761 tấn, doanh thu 320 tỷ đồng.
 Vườn cây kiến thiết cơ bản và vườn cây tái canh, trồng mới phát triển tốt.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý III và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2013

 

Trong tháng 8/2013, Công ty khai thác được 207 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 768 tấn, đạt 48% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 8/2013 được 506,5 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 3.849,8 tấn, đạt 96,2 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 8: 812 tấn, doanh thu: 42,4 tỷ đồng; cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán 5.008 tấn, doanh thu 283 tỷ đồng.
 Đến ngày 31/8, Công ty đã hoàn tất công tác tái canh, trồng mới được 556,28 ha cao su, đạt 109,58% so với kế hoạch; vườn cây phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2013

 

Trong tháng 7/2013, Công ty khai thác được 196 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 561 tấn, đạt 35,1% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 7/2013 được 554 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 3.343 tấn đạt 83,6 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).

Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 7: 959 tấn, doanh thu: 49,2 tỷ đồng; cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán 4.194,5 tấn, doanh thu 240,5 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7, Công ty đã tổ chức trồng được 450,8 ha cao su, đạt 81,05% chỉ tiêu (556,27 ha).

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 6 NĂM 2013

 

Trong tháng 6/2013, Công ty khai thác được 162 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty khai thác được 365 tấn, đạt 22,8% (kế hoạch 1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 6/2013 được 894 tấn, cộng dồn 6 tháng, Công ty thu mua được 2.688 tấn đạt 67 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
 Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 6: 908 tấn, doanh thu: 49,5 tỷ đồng; cộng dồn 06 tháng, Công ty giao bán 3.234,5 tấn, doanh thu 191,3 tỷ đồng.
 Trong tháng 6/2013, Công ty đã tổ chức trồng được 170 ha cao su; Công ty đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cưa cắt, đến ngày 30/6, đã cưa được 457 ha; khoan hố 332 ha; phóng nọc 336 ha; bón lót 277 ha.
 Công ty đang thực hiện báo cáo tài chính quý II, và sẽ công bố thông tin theo quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 5 NĂM 2013

Trong tháng 5/2013, Công ty khai thác được 49,8 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty khai thác được 203 tấn, đạt 12,7% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 5/2013 được 857,7 tấn, cộng dồn 5 tháng, Công ty thu mua được 1.794 tấn đạt 44,85 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).
Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 5: 620 tấn, doanh thu: 36,6 tỷ đồng; cộng dồn 05 tháng, Công ty giao bán 2.326 tấn, doanh thu 141,8 tỷ đồng.
Công ty đang chuẩn bị công tác trồng mới theo kế hoạch đề ra.
 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 8 trang