TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2013

 

Trong tháng 11/2013, Công ty khai thác được 232 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.367,6 tấn, đạt 85,47% kế hoạch năm (1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 11/2013 được 546,6 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 5.265,8 tấn, đạt 131,63 % kế hoạch (4.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng 11: 567,7 tấn, doanh thu: 28,4 tỷ đồng; cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán 6.912,5 tấn, doanh thu 377,4 tỷ đồng.

Toàn thể CB-CNV trong Công ty đang phấn đấu để đạt và vượt các kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2013

 

Trong tháng 10/2013, Công ty khai thác được 195 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.136 tấn, đạt 71% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 10/2013 được 300 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 4.719 tấn, đạt 118 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 10: 648 tấn, doanh thu: 31,6 tỷ đồng; cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán 6.405 tấn, doanh thu 351,7 tỷ đồng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2013

 

Trong tháng 9/2013, Công ty khai thác được 172,6 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 941 tấn, đạt 58,8% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 9/2013 được 569,4 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 4.384 tấn, đạt 110 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 9: 750 tấn, doanh thu: 37 tỷ đồng; cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán 5.761 tấn, doanh thu 320 tỷ đồng.
 Vườn cây kiến thiết cơ bản và vườn cây tái canh, trồng mới phát triển tốt.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý III và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 8 NĂM 2013

 

Trong tháng 8/2013, Công ty khai thác được 207 tấn, cộng dồn 8 tháng, Công ty khai thác được 768 tấn, đạt 48% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 8/2013 được 506,5 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 3.849,8 tấn, đạt 96,2 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 8: 812 tấn, doanh thu: 42,4 tỷ đồng; cộng dồn 08 tháng, Công ty giao bán 5.008 tấn, doanh thu 283 tỷ đồng.
 Đến ngày 31/8, Công ty đã hoàn tất công tác tái canh, trồng mới được 556,28 ha cao su, đạt 109,58% so với kế hoạch; vườn cây phát triển tốt.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 7 NĂM 2013

 

Trong tháng 7/2013, Công ty khai thác được 196 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty khai thác được 561 tấn, đạt 35,1% (kế hoạch 1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 7/2013 được 554 tấn, cộng dồn 7 tháng, Công ty thu mua được 3.343 tấn đạt 83,6 % kế hoạch thu mua trong năm (4.000 tấn).

Sản lượng của Công ty giao bán trong tháng 7: 959 tấn, doanh thu: 49,2 tỷ đồng; cộng dồn 07 tháng, Công ty giao bán 4.194,5 tấn, doanh thu 240,5 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7, Công ty đã tổ chức trồng được 450,8 ha cao su, đạt 81,05% chỉ tiêu (556,27 ha).

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 9 trang