TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 01 NĂM 2014

 

Trong tháng 01/2014, Công ty khai thác được 110,5 tấn, thu mua được 118 tấn và giao bán 182,5 tấn, doanh thu 9,1 tỷ đồng.

Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV và năm 2013 đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Trong tháng 02/2014 Công ty tiếp tục tận thu mủ diện tích vườn cây chưa rụng lá, thu gom vật tư và thực hiện công tác phòng chống cháy trên vườn cây trước khi nghỉ khai thác mủ.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 12 NĂM 2013

 

Trong tháng 12/2013, Công ty khai thác được 271,4 tấn, cộng dồn 12 tháng, Công ty khai thác được 1.639,035 tấn, đạt 102,44% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Vườn cây kiến thiết cơ bản và tái canh trồng mới phát triển đạt yêu cầu.
 Công ty thu mua trong tháng 12/2013 được 229,2 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 5.462,041 tấn, vượt 1.462,041 tấn, tương ứng 136,55 % kế hoạch năm (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 12: 563,76 tấn, doanh thu: 27,2 tỷ đồng; cộng dồn 12 tháng, Công ty giao bán 7.513,46 tấn, doanh thu 405,97 tỷ đồng, ước lợi nhuận trước thuế 81 tỷ đồng.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý IV năm 2013 và công bố thông tin theo quy định. Hiện nay, đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 Công ty đã thông báo ngày chốt danh sách chia cổ tức đợt 1 năm 2013. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 14/02/2014, mức chia cổ tức đợt 1 năm 2013 là 10%.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 11 NĂM 2013

 

Trong tháng 11/2013, Công ty khai thác được 232 tấn, cộng dồn 11 tháng, Công ty khai thác được 1.367,6 tấn, đạt 85,47% kế hoạch năm (1.600 tấn).

Công ty thu mua trong tháng 11/2013 được 546,6 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 5.265,8 tấn, đạt 131,63 % kế hoạch (4.000 tấn).

Sản lượng giao bán trong tháng 11: 567,7 tấn, doanh thu: 28,4 tỷ đồng; cộng dồn 11 tháng, Công ty giao bán 6.912,5 tấn, doanh thu 377,4 tỷ đồng.

Toàn thể CB-CNV trong Công ty đang phấn đấu để đạt và vượt các kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 10 NĂM 2013

 

Trong tháng 10/2013, Công ty khai thác được 195 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 1.136 tấn, đạt 71% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 10/2013 được 300 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 4.719 tấn, đạt 118 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 10: 648 tấn, doanh thu: 31,6 tỷ đồng; cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán 6.405 tấn, doanh thu 351,7 tỷ đồng.

 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÁNG 9 NĂM 2013

 

Trong tháng 9/2013, Công ty khai thác được 172,6 tấn, cộng dồn 9 tháng, Công ty khai thác được 941 tấn, đạt 58,8% kế hoạch năm (1.600 tấn).
 Công ty thu mua trong tháng 9/2013 được 569,4 tấn, luỹ kế từ đầu năm, Công ty thu mua được 4.384 tấn, đạt 110 % kế hoạch (4.000 tấn).
 Sản lượng giao bán trong tháng 9: 750 tấn, doanh thu: 37 tỷ đồng; cộng dồn 09 tháng, Công ty giao bán 5.761 tấn, doanh thu 320 tỷ đồng.
 Vườn cây kiến thiết cơ bản và vườn cây tái canh, trồng mới phát triển tốt.
 Công ty đã lập báo cáo tài chính quý III và đã công bố thông tin theo đúng quy định.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 9 trang