TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

 

Tháng 10 năm 2007, Công ty khai thác được gần 866 tấn, cộng dồn 10 tháng, Công ty khai thác được 4.560 tấn.
 Trong tháng 10/2007, Công ty giao bán 1.005 tấn, doanh thu: gần 35 tỷ đồng. Cộng dồn 10 tháng, Công ty giao bán: 6.984 tấn, doanh thu gần 237 tỷ đồng. Giá bán mủ cao su trong 10 tháng bình quân đạt 33,926 triệu đồng / tấn.

 
THÔNG BÁO V/v góp ý dự thảo Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu do BTC ban hành

 

- Thi hành Luật chứng khóan số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 ;
 - Thực hiện Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khóan/Trung tâm Giao dịch chứng khoán ;
 - Thực hiện văn bản số 1162/TTGDHCM-NY ngày 28/6/2007 của Trung tâm Giao dịch chứng khóan TP. Hồ CHí Minh về việc triển khai hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán ;
 -Thực hiện bản cam kết lộ trình thực hiện Quy chế quản trị và Điều lệ mẫu

Đọc thêm...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2007 (Dạng tóm tắt)
Đọc thêm...
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 (Dạng tóm tắt)

Đọc thêm...
 
3 QUÝ ĐẦU NĂM HORUCO ĐẠT TRÊN 91 TỶ ĐỒNG LỢI NHUẬN

 

Công ty cổ phần cao su Hoà Bình vừa hoàn thành Báo cáo tài chính 9 tháng đầu của năm tài chính 2007. Theo đó kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2007 đạt giá trị doanh thu 231 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu cả năm 2007; Xuất khẩu đạt gần 7 triệu USD; Lợi nhuận sau thuế đạt 91,2 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2007. Riêng kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong quý III năm 2007 đạt giá trị doanh thu 83,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng.

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 7 trong tổng số 9 trang