MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP (Ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)